dijous, 30 de gener de 2014

dimecres, 11 de desembre de 2013

dimarts, 8 d’octubre de 2013

TANGRAM

Joc que consta de 8 figures i totes les figures s'han de construir col·locant les 7 peces que formen el tangram.
IMATGES

Dissenya amb QCAD

QCAD

El QCAD és un programa de CAD (dibuix assistit per ordinador) que permet la representació gràfica de caràcter tècnic. Està inclòs en la versió educativa de la majoria de distribucions autonòmiques Linux espanyoles, entre elles la Linux, la Guadalinex, la Molinux, La Luc3m, La Max i la Linkat. És realment senzill d'utilitzar, poc pesat i potent si el comparem amb l'AutoCAD, però suficient per cobrir el currículum de secundària dels centres educatius.

Area de descàrrega

A més de la versió comercial podeu disposar de la versió demo per Windows (la 2.1.3.2). També podeu baixar la versió comunity per Línux, actualment la 2.0.5.0 i altres des de l'adreça de ribbonsoft [1]

Manual en català [4]
diumenge, 12 de maig de 2013

PAU CATALUNYA TECNOLOGIA INDUSTRIAL


Exàmens de Selectivitat de Tecnologia Industrial
SELECAT
PAU MADRID


dissabte, 27 d’abril de 2013


L’organització industrial

La pel·lícula és una sàtira genial de la societat industrial del principi de segle XX que va modernitzar els sistemes productius amb el cost de suposar una alienació de l’individu per a milions de treballadors.

La cadena de fabricació ,exemple de la fabricació flexible amb robots.Analitzarem conceptes com ara la programació i les unitats de transferència, i estudiarem els diferents llocs de treball que configuren una cadena de fabricació.

Les eines de disseny i fabricació assistides per ordinador. A partir de la gestió de producció i de qualitat ens introdueix en la fabricació assistida per ordinador. Veurem com la tecnologia s’ha incorporat al món de la producció com a nova eina productiva i com a suport tècnic del disseny. Estudiarem conceptes com ara programació, codificació numèrica i tot el ventall nou de mots clau derivat d’aquesta unió.


Infomipyme. Pàgina web on s’explica amb detall el procediment i les regles bàsiques de l’aplicació del mètode de pluja d’idees o brainstorming.
www.infomipyme.com/Docs/GT/Offl ine/Empresarios/Brainstorming.htm

UAM. Presentació de les característiques dels sistemes MRP de control i de gestió de la producció i dels inventaris que descriu els avantatges i els requisits d’implantació d’aquest                            
www.uam.es/personal_pdi/economicas/ybueno/quimica.htm

Monografies. Pàgina web amb apunts detallats sobre els diferents sistemes de planifi cació i control de la producció.
www.monografias.com/trabajos20/control-produccion/control-produccion.shtml


UAM. Presentació de les característiques del mètode JIT de control i de gestió de la producció i dels inventaris que analitza les possibilitats d’implantació i les causes possibles de la lentitud en el procés d’implantació d’aquest mètode a Espanya.
www.uam.es/personal_pdi/economicas/ybueno/quimica.htm

Asociación española para la calidad. Pàgina web amb una explicació molt clara i senzilla de com funciona el mètode JIT, amb un exemple d’aplicació molt il·lustratiu.
www.aec.es/fondodoc/justintime.pdf

Microsoft Office Project és una de les aplicacions informàtiques de gestió de projectes. Dues de les eines més útils que incorpora aquest programa són la realització de diagrames de Gantt i de Pert.
http://office.microsoft.com/es-es/project/default.aspx

La gestió de producció. Juntament amb la gestió de qualitat, el vídeo ens presenta la gestió de producció com un element clau dins un procés de fabricació. Així, veurem com es fa un control de producció,sota quins condicionants es pot trobar una fabricació industrial i quines poden ser les aportacions de l’ordinador en aquest camp de gestió productiva.
La unitat de transferència. En aquest vídeo s’analitzen les unitats de transferència en una cadena de fabricació fl exible. S’estudia la programació, les gestions de control de producció i de qualitat i els diferents llocs de treball d’aquesta cadena.
divendres, 26 d’abril de 2013

Indústries química i tèxtil

RETSCH. Pàgina web de l’empresa ,fabricant de productes de trituració i mòlta en l’àmbit del laboratori


Mètodes físics de separació de substàncies. www.sinorg.uji.es

Caperva Química, SL, empresa dedicada a la venda d’equips, installacionsi maquinària per a processos d’agitació, fi ltració, evaporació, mescla, centrifugació,reacció, micronització, mòlta i aïllament, per a la indústria de processos en general (química, petroquímica, química fi na, farmacèutica, biofuels, alimentació, mineria, etc.) i mèdica.
www.caperva.com/index.php?case=procesos

El mètode de centrifugació.

El mètode de filtració consisteix a separar un sòlid suspès en un líquid, en fer-lo passar a través d’un medi porós, que es coneix com a fi ltre.

El rincón de la ciencia que conté diversos experiments i pràctiques d’àmbits diferents que es poden fer de manera molt senzilla.Hi ha exemples de pràctiques de separació de substàncies i de preparació de reaccions
químiques.
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Practica/practica.html

Els reactors químics.Apunts sobre què són i com es classifiquen
www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_quimica/reactorquimico/default.asp

Les reaccions químiques i els diferents tipus de reactors que hi ha.
www.sc.ehu.es/iawfemaf/archivos/princip.htm

Informació sobre envasament i etiquetatge

El tèxtil recorregut sobre els tipus de fibres, teixits, la filatura i els acabats.
www.xtec.net/~mvillal3/index.htm
El procés tèxtil, les fibres, els fils, el disseny i la confecció.
www.xtec.cat/~jdot/textil/index.htm
L’estudi del tèxtilwww.bellera.org/alum/aavila/index.htm
La llana, el teixit intel·ligent www.mnactec.cat/expo/la_fabrica_textil.html

dijous, 25 d’abril de 2013

Indústria metal·lúrgica.

Fosa grisa i nodular en l’àmbit de l’automoció i ferroviari i està especialitzada en el procés d’emmotllament en sorra.

La mecanització. El vídeo presenta diferents processos de mecanització, com el tornejat, el fresatge i l’electroerosió.
L’estampació i l’embotició

El procés d’embotició.Sistemes de conformació per deformació plàstica .
www.lobecor.com/embuticion.html


Pàgina web amb apunts sobre els processos de manufactura que inclou temes sobre fosa, soldadura,
característiques de les màquines-eina i control numèric.
www.aprendizaje.com.mx/Curso/Proceso2/Temario2.html

Classificació i característiques de les màquines-eina
www.infomecanica.com/m1introduccion.pdf

El torn paral·lel: fonaments de treball, parts, tipus de mecanitzat, etc.
www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_mecanica/tornoparalelo

El mecanitzat amb fresadora que conté apunts, biblioteca d’animacions flash amb exemples de funcionament
de la fresadora, exercicis d’avaluació i adreces d’interès.
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/2_mecanizado_fresadora/curso


Transparències sobre el procés de mecanitzat del fresatge que descriuen, entre altres aspectes, les diferents operacions que es poden fer amb una fresadora, i les eines que s’utilitzen.
http://isa.umh.es/asignaturas/tf/tema5.pdf

Catàleg de diferents eines i màquines-eina per al mecanitzat.
www.directindustry.es/cat/maquinas-herramientas-mecanizado-E.html

El canal de Youtube Wdtvlive42 disposa d'infinitat de pel · lícules i documentals americans del segle XX sobre temes industrials i militars.